Unie ovocnářů jižních a západních Čech - zdraveovoce.eu

Stanovy občanského sdružení

06 Březen 2010

Čl. I
Vznik, název, sídlo

  1. Unie ovocnářů jižních a západních Čech (dále jen sdružení) je občanským sdružením sdružující fyzické a právnické osoby založeným dle zák. č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.
  2. Název občanského sdružení: Unie ovocnářů jižních a západních Čech
  3. Sídlo občanského sdružení:  Netolická 534/2, 38402 Lhenice.
  4. Sdružení vzniká dnem  registrace u Ministerstva vnitra ČR.
  5. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

Čl. II

Cíl a předmět  činnosti sdružení

Unie ovocnářů jižních a západních Čech:

1.   dobrovolně sdružuje fyzické a právnické osoby, zabývající se zejména ovocnářstvím, ovocným školkařstvím, koordinuje jejich činnost a chrání jejich oprávněné zájmy,

2.   pro své členy vytváří podmínky pro specializovanou spolupráci v různých oborech ovocnářství,

3.   zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným, hospodářským a politickým tématům, která se dotýkají ovocnářství a odborných zájmů svých členů,

4.   usiluje o pokrok a modernizaci ovocnářství a v souvislosti s tím zajišťuje poradenskou službu, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci  ovoce, výstavnictví a šíření informací, vydávání tiskovin a periodik pro potřebu svých členů a veřejnosti,

5.   napomáhá integraci mezi prvovýrobci, skladovateli , zpracovatelskými a obchodními subjekty, odbytovými organizacemi producentů ovoce,

6.   prosazuje racionalizaci produkce, posklizňové úpravy, skladování, zpracování, obchodu, vývozu a dovozu ovoce a ovocných výrobků podle zásad tržní ekonomiky, potřeb trhu, v zájmu spotřebitelů a svých členů,

7.   prosazuje racionalizaci produkce, prodeje, vývozu a dovozu osiv a sadby ovocných dřevin,

8.   zabývá se otázkami produkce ovoce, ovocných výrobků, osiv a sadby ovocných rostlin, otázkami kvality výrobků, cenovou politikou, materiálovým zásobováním, pojištěním, dotační politikou a dalšími profesními otázkami,

9.   usiluje o ochranu životního prostředí a o produkci nezávadného ovoce a ovocných výrobků.

Čl. III
Práva a povinnosti členů

1.   Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cílem činnosti sdružení.

2.   Členství ve sdružení vzniká na základě písemné žádosti uchazeče  o přijetí za člena sdružení rozhodnutím předsednictva sdružení. Rozhodnutí předsednictva potvrzuje nejbližší valná hromada. Dokladem o členství je potvrzení vydané předsednictvem sdružení.

3.   Člen má právo:

a) zúčastňovat se na řízení a činnosti sdružení a být o  činnosti  sdružení informován,

b)   volit a být volen  do orgánů sdružení,

c)   podávat připomínky, návrhy a stížnosti orgánům sdružení a být o jejich vyřízení       informován do 15 dnů po projednání na nejbližším předsednictvu,

d)   využívat všech výhod, které sdružení poskytuje svým členům.

4.   Člen má povinnost:

a)  aktivně se podílet na činnosti sdružení,

b)   dodržovat stanovy sdružení, plnit usnesení valné hromady a předsednictva,

c)   aktivně pracovat v orgánech sdružení do kterých byl zvolen,

d)   do dvou měsíců od přijetí za člena uhradit členský příspěvek a každý další rok zaplatit členský příspěvek nejpozději do konce měsíce listopadu,

e)   uhradit na základě rozhodnutí valné hromady účelové příspěvky,

f)   plnit své závazky vůči sdružení.

5.   Členství zaniká:

a) vystoupením - člen může ze sdružení vystoupit na základě písemného oznámení o     vystoupení doručeného předsednictvu sdružení,

b) vyloučením – člen může být ze sdružení vyloučen z důvodů porušení povinností,  uvedených v článku III odst. 4 těchto stanov, o vyloučení člena rozhoduje valná hromada na návrh předsednictva, a to při svém nejbližším jednání,

c ) zánikem sdružení,

d)   smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.

Čl. IV
Orgány sdružení

1) Orgány sdružení jsou:

 

A. Valná hromada

B. Předsednictvo

C. Kontrolní komise

D. Tajemník

 

2) Funkční období v orgánech sdružení je tříleté. Orgány sdružení jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

 

 

A. Valná hromada

1)   Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji členové sdružení. Člen sdružení se zúčastňuje valné hromady osobně  nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci.. Za člena sdružení - právnickou osobu - jedná a valných hromad se zúčastňuje její statutární orgán nebo jím zmocněná osoba.

2)   Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

a)   schvalovat stanovy a jejich změny,

b)   volit a   odvolávat předsednictvo a kontrolní komisi,

c)   schvalovat zprávu o hospodaření, zprávu kontrolní komise a plán činnosti sdružení,

d)   schvalovat rozpočet sdružení,

e)   rozhodovat o výši členských a účelových příspěvků,

f)   rozhodovat o zániku sdružení.

3)   Valnou hromadu svolává předsednictvo nejméně 1x ročně a to písemnou pozvánkou (prostřednictvím pošty, faxem, elektronickou poštou) a to nejméně 15 kalendářních dnů přede dnem jejího konání. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o její svolání nadpoloviční většina členů nebo kontrolní komise

4)   Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nebo zastoupena alespoň polovina  členů. Není-li  valná hromada  usnášeníschopná, vyčká se 30 minut. Není-li ani poté usnášeníschopná, koná se za 1 hodinu náhradní valná hromada. Náhradní valná  hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů..

5)   Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. K rozhodnutím o přijetí nebo změně stanov a  zániku sdružení, je vždy zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů přítomných členů. Jestliže volení členové předsednictva a kontrolní komise neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, platí, že dalšími členy předsednictva a kontrolní komise jsou ti kandidáti, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů, ale obdrželi nejvyšší počet hlasů, nejméně však jednu třetinu hlasů přítomných členů.

Nebude-li výše uvedeným způsobem zvolen plný počet členů předsednictva nebo kontrolní komise, budou se za účelem doplnění předsednictva nebo kontrolní komise konat doplňovací volby, pro které platí stejná pravidla. Doplňovací volby se konají v průběhu téže valné hromady.

Při rovnosti hlasů ve volbách členů předsednictva a kontrolní komise rozhoduje los, při rovnosti hlasů v ostatních případech rozhoduje hlas předsedy .

Klesne-li v průběhu funkčního období předsednictva počet členů pod 5, nebo v průběhu funkčního období kontrolní komise počet členů pod 3, doplní valná hromada na svém nejbližším zasedání předsednictvo nebo kontrolní komisi o nové členy řádnou volbou.

 

B. Předsednictvo

1.   Předsednictvo je statutárním orgánem sdružení. Je výkonným orgánem, který zajišťuje činnost mezi valnými hromadami.

2.   Předsednictvo se skládá minimálně ze 5 členů volených valnou hromadou. To ze svých členů volí předsedu a  místopředsedu. Každý člen předsednictva má jeden hlas.

3.   Předseda předsednictva jedná jménem sdružení a podepisuje se za sdružení, svolává a řídí   valnou hromadu, v době jeho nepřítomnosti tak činí v plném rozsahu  místopředseda.

4.   Předsednictvo je za svou činnost odpovědné valné hromadě. Funkce člena předsednictva je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise.

5.   Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně 1x  ročně. Jednání svolává a řídí předseda a v jeho nepřítomnosti  místopředseda.

6.   Předsednictvo plní zejména tyto úkoly:

a)   uskutečňuje rozhodnutí valné hromady, zajišťuje provozní záležitosti a hospodaření sdružení,

b)   předkládá valné hromadě:

návrhy plánů činnosti a návrhy hospodaření sdružení,

návrhy změn stanov,

zprávu o hospodaření, roční účetní závěrku,

zprávu o své činnosti za uplynulé období,

další návrhy a rozhodnutí, které přísluší valné hromadě.

c)   zajišťuje:

řádné vedení účetnictví,

svolání valné hromady.

d)   určuje odměny a finanční úhrady svým členům a zaměstnancům,

e)   rozhoduje o členství sdružení v jiných právnických osobách a jmenuje v nich své zástupce.

7.   Člen předsednictva může ze své funkce odstoupit. Jeho funkce zaniká dnem, kdy písemné oznámení odstupujícího člena o odstoupení bylo doručeno sdružení.

 

C. Kontrolní komise

1.   Kontrolní komise se skládá  ze tří členů. Tito jsou voleni valnou hromadou.

2.   Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který má právo zúčastňovat se jednání předsednictva,

3.   Zúčastňuje se valné hromady, podává valné hromadě zprávu o činnosti komise, pořizuje zápis o provedených kontrolách.

4.   Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost sdružení.

5.   Schází se podle potřeby, nejméně   však 1x za rok

 

 

D. Tajemník

1.   Předsednictvo může jmenovat k výkonu běžných činností tajemníka sdružení.

2.   Tajemníku přísluší zejména:

zabezpečovat běžné řízení, provozní a procesní záležitosti sdružení,

zajišťovat řádnou přípravu a průběh jednání valné hromady a předsednictva po organizační stránce,

pořizovat zápisy z jednání valné hromady a předsednictva,

zajišťovat archivaci veškerého písemného materiálu sdružení a evidenci členů.

3.   Tajemník je za sdružení oprávněn jednat a podepisovat se samostatně v záležitostech provozního charakteru.

4.   Tajemník odpovídá za svou činnost předsednictvu  a je řízen předsedou sdružení. O své  činnosti je povinen předsednictvo pravidelně informovat.

5.   Funkce tajemníka je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise.

Čl. V
Zásady hospodaření

 

1.   Finanční prostředky sdružení tvoří:

a)   členské a účelové příspěvky členů,

b)   dotace, dary a příspěvky,

c)   poplatky za odbornou činnost, osvětovou činnost, expertizy, drobné služby, propagaci, prodej drobných pomůcek, tiskovin apod.

2.   Sdružení hospodaří s prostředky podle rozpočtu schváleného valnou hromadou. Za hospodaření s prostředky sdružení je předsednictvo odpovědné valné hromadě.

3.   Sdružení odpovídá za své závazky svým majetkem. Členové sdružení neručí za závazky sdružení.

4.   Výši členských a účelových příspěvků schvaluje na návrh předsednictva valná hromada.

5.   Účetním rokem se rozumí kalendářní rok. Účetní závěrku a zprávu o hospodaření zajistí předsednictvo do 28. února roku následujícího po ukončení předchozího kalendářního roku.

6.   V případě zániku sdružení se provede majetkové vypořádání podle klíče platného pro placení příspěvků v roce zániku sdružení.

7.   Za likvidaci sdružení odpovídá likvidační komise, která bude pro tento účel jmenována předsednictvem.

8.   Odst. 6 a 7 tohoto článku platí v případech zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením ve smyslu ust. §12 odst. 1 zák. č. 83/1990 Sb. v platném znění.

 

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

 

1.  Změny a doplňky těchto stanov lze provést pouze se souhlasem valné hromady.

2.   Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

3.   Do vytvoření orgánů sdružení jedná jménem sdružení a přejímá působnost orgánů sdružení přípravný výbor jednající nejméně dvěma ze tří  svých členů

4.   Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.

 

 

Ve Lhenicích dne 20.5.2004

 

 

Přípravný výbor:

Označení členů přípravného výboru ( jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo ):

 

Jaroslav Muška, trvale bytem Chelčice 9, 389 01 Vodňany, r.č. 510316/08

Ing. Petr Leber, trvale bytem Sídliště SNP 371,38402 Lhenice, r.č. 591024/0083