Unie ovocnářů jižních a západních Čech - zdraveovoce.eu

Z historie UOJZČ

07 Srpen 2019

Počátek UOJZČ se datuje do roku 1991.

Po sametové revoluci se vytvářely nové struktury řízení společnosti. Formovala se agrární komora a ovocnářské podniky si brzy uvědomily, že problematika oboru je natolik specifická, že bude potřeba organizace, která bude hájit profesní zájmy ovocnářů při jednáních v rámci rezortu i na vládní úrovni.

Nejaktivnější v tomto směru byli ovocnáři na jižní Moravě pod vedením pana Miroslava Sedláčka, kteří již na jaře roku 1990 vytvořili profesní organizaci moravských ovocnářů.

Asi jedním z nejdůležitějších kroků bylo zasedání tzv. koordinačního výboru v prosinci roku 1990 které se uskutečnilo v Žělešicích u Brna. Zde byly položeny základy „Ovocnářské unie České republiky“. Bylo dohodnuto, že v jednotlivých regionech vzniknou regionální organizace ovocnářů, které pak budou členy organizace celostátní.

Na základě tohoto impulzu se již počátkem ledna 1991 sešel přípravný výbor pro založení Unie ovocnářů jižních a západních Čech. Byly projednány stanovy, jednací řád a stanoven termín ustavující valné hromady.

Byly pojmenovány hlavní cíle činnosti unie:

- koordinace a ochrana zájmů ovocnářských podniků vůči řídícím rezortním a vládním orgánům

- snaha ovlivnit dovozy a podpořit vývozy ovoce

- koordinovat postup při sjednávání pojištění

- snaha ovlivnit výši odvodů a daně u prací s vysokým podílem ruční práce

- napomoci prosazení systémů integrované produkce ovoce

- propagace, osvěta, poradenská činnosti

U zrodu unie stáli hlavně ovocnáři a školkaři Jaroslav Muška, Ing. Jaromír Šlesinger, Ing. František Hrneček, Jan Koberna, Ing. Petr Leber, Milan Holý, Ing. Petr Bauer, Pavel Sedláček Ing. Josef Voráček, Vladimír Mamica, Miroslav Falkenbauer, kteří se později aktivně zapojili do práce orgánů unie.

Dne 28.1.1991 proběhla ustavující valná hromada „Unie ovocnářů jižních a západních Čech“. Byly zvoleny orgány unie. Prvním předsedou se stal pan Jaroslav Muška a tajemníkem pan Jan Koberna. Sídlo unie bylo umístěno do Lhenic s kanceláří ve skladu ovoce tehdejší fy. Šumavafrukt s.r.o. Na konci roku 1991 měla unie již 21 členů.

Unie byla v roce 1991 zaregistrována jako společný podnik u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Tato právní forma byla v té době vybrána za jedinou vhodnou variantu právní subjektivity. Po novele občanského zákoníku v roce 1991 pak v roce 1992 došlo k transformaci na „Zájmové sdružení právnických osob“ zaregistrované u okresního úřadu v Prachaticích.

Právní rámec unie se v průběhu let změnil ještě dvakrát. Vždy v důsledku legislativních změn a v zájmu bezproblémového fungování jak navenek, tak dovnitř unie. Od roku 2004 tedy fungovala unie jako Občanské sdružení zaregistrované u Ministerstva vnitra. A od roku 2015 má formu spolku zapsaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Na postu předsedy se během existence unie vystřídali: Jaroslav Muška 1991 – 2008, Ing. Pavel Fríd 2008 – 2015, Ing. Petr Leber 2015 dosud. Tajemníkem byl v létech 1991-1998 Jan Koberna a 1998 - 2015 Ing. Petr Leber.

Hlavní cíle a úkoly UOJZČ se v průběhu existence příliš nezměnily. Unie je od vzniku OUČR v roce 1992 jejím členem a aktivně se podílí na veškerých aktivitách OUČR, z nichž se jako stěžejní jeví komunikace s MZe, podíl na tvorbě pravidel dotační politiky MZe a další komunikace s centrálními orgány jako jsou ČSU, ČZPI, ÚKZÚZ atd.

Ve svém počátečním období pomáhala unie svým členům s odbytem ovoce. Do roku 2014 unie pořádala setkání dodavatelů a odběratelů ovoce před sklizní. Členové se aktivně podíleli na vytvoření odbytového družstva ovocnářů ČR (ODPOZ, později CZ Fruit), které jako první vzniklo v roce 1998.

UOJZČ se v letech 1993 – 1994 zapojila do akcí tzv. „Jablečné války“, kdy v reakci na neřízené masivní dovozy jablek proběhlo v Českých Budějovicích a Plzni několik protestních akcí s rozdáváním jablek na podporu konzumace tuzemské produkce. Od druhé poloviny 90. let tyto aktivity přerostly do pozitivní kampaně s názvem „České jablko – dobrý skutek“, kdy členské podniky unie v předvánočním čase zdarma poskytují jablka do ústavů sociální péče, dětských domovů, domovů důchodců a do dalších obdobných zařízení. Následně organizované tiskové konference byly využity k seznámení široké veřejnosti s výsledky ovocnářské sezony a stavem zásob ovoce z domácí produkce v daném roce.

Od roku 2002 se Unie pravidelně podílí na organizaci „ Slavností květů“ - propagační cyklistické akci s trasou rozkvetlými sady a „Slavností plodů Chelčicko–Lhenického Mikroregionu“ - propagační akci se soutěží „Jablko roku“ a „Ovocnářským jarmarkem“.

Od roku 2010 Unie pravidelně zajišťuje stánek s expozicí OUČR na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Od konce 90.tých let pořádá unie v době této výstavy akci Diskuzní fórum OVOCE v podobě seminářů s ovocnářskou tématikou.

V současné době UOJZČ sídlí stále ve Lhenicích, Netolická 534/2. Členskou základnu tvoří 7 právnických osob, 45 fyzických osob, z toho je 45 ovocnářských subjektů , 3 školkaři a 3 ostatní subjekty - zabývající se obchodní a jinou činností. Členské podniky obhospodařují cca 1000 ha ovocných výsadeb a školek. Převládajícím ovocným druhem jsou jabloně, významné plochy dosahují výsadby višní, švestek a třešní.